اطلاعات تماس تعاونی شناورهای تندور بندرعباس

نشانی دفتر مرکزی:استان هرمزگان، بندرعباس، بلوار طالقانی، روبروی بازار عوضی ها، بندر شهید حقانی
تلفن تماس: 32237691 76 0098
تلفن همراه پشتیبان: 09378789877
تلفن همراه پشتیبان: 09213013142
تلفن همراه پشتیبان: 09354384409
پست الکترونیک پشتیبانی: Support@HamdTicket.ir
کد پستی: 7917613156