در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
ش.م: زمان شروع مسافرگیری | ش.س: زمان شروع سفر
تاریخ ش.مش.سشناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1398/07/27  امین 110طبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/27  کیهان پیشروطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/27  میداسطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/27  سپهردریاطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/27  قشم پیشروطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2720:04 الماس قشم 1مسافرگیری7088بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2719:4920:04آذرخش 909در سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2719:3319:49آذرخش 913در سفر570بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2719:2419:33آذرخش 903در سفر620بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2718:5419:24هرمز پیشرودر سفر1130بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2718:2418:54سلخ 4در سفر18737بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2718:0218:24اطلس پیشرودر سفر1111بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2717:4218:02سحر پیشرودر سفر1120بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2717:3217:42ذولفقاردر سفر6016بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2717:2917:40اقبال دریادر سفر2694بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/07/2717:1217:32میثم میعاددر سفر1130بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2716:5417:12رویای قشمدر سفر660بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2716:3516:53وفادر سفر590بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/07/2716:2416:54جمشیددر سفر1135بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2716:1516:24وحیدیدر سفر840بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2715:5516:15آدرخش 904در سفر610بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2715:1615:37آذرخش 915در سفر580بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2714:5115:00اقبال دریادر سفر2397بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/07/2714:4515:16امین گستردر سفر6653بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2714:1714:45صفا جزیرهدر سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2713:4714:17آذرخش 918در سفر3923بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2713:3813:59وفادر سفر590بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/07/2713:1713:47امین پیشرودر سفر4270بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2712:4713:17پارسا 86در سفر4244بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2712:1712:47امین 110در سفر4223بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2711:4712:17کیهان پیشرودر سفر5161بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2711:3012:10اقبال دریادر سفر8436بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/07/2711:1711:47میداسدر سفر65154بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2710:4611:17سپهردریادر سفر5367بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2710:2810:57وحیدیدر سفر4638بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/07/2710:1610:46قشم پیشرودر سفر8626بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2709:4610:16الماس قشم 1در سفر10157بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2709:3209:46آذرخش 909در سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2709:0209:32آذرخش 913در سفر3522بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2708:3209:03وفادر سفر590بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/07/2708:3209:02آذرخش 903در سفر2834بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2708:0208:32هرمز پیشرودر سفر2290بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2707:3208:02سلخ 4در سفر29195بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2707:0207:32اطلس پیشرودر سفر1498بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2706:3107:02سحر پیشرودر سفر2092بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/07/2706:2406:45اقبال دریادر سفر7842بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/07/2706:0406:31ذولفقاردر سفر2650بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم