در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
تاریخ ساعت شناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1398/04/26 جمشیدطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/26 امین گسترطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2618:41سلخ 4مسافرگیری124100بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2617:18میداسدر سفر16554بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/04/2612:26کیهان پیشرودر سفر6646بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2612:16امین گستردر سفر5168بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/04/2611:55صفا جزیرهدر سفر6710بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2611:42نوروز 21در سفر12128بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/04/2611:32اطلس پیشرودر سفر8329بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2611:02سحر پیشرودر سفر1120بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2610:35هرمز پیشرودر سفر1075بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2610:05امین 110در سفر941بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2609:35وحیدیدر سفر8030بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2609:11وفادر سفر8617بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/04/2609:05آذرخش 913در سفر489بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2608:43ذولفقاردر سفر5224بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2608:25میثم میعاددر سفر6646بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2607:55آذرخش 912در سفر5012بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2607:25رویای قشمدر سفر5016بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2606:55جمشیددر سفر26114بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2607:05صفا جزیرهدر سفر4235بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/04/2606:25قائم 2در سفر363بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم