در این بخش صرفا اطلاعات سفرهای انجام شده و در حال انجام امروز اطلاع رسانی می شود.
تاریخ ساعت شناوروضعیت مسافرمسیر بندر مبدابندر مقصد
1397/09/1915:04قشم پیشرومسافرگیری47بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1915:04آذرخش 915در سفر61بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1914:45آذرخش 903در سفر65بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1914:24میثم میعاددر سفر117بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1913:58اطلس پیشرودر سفر112بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1913:26امین 110در سفر89بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1912:55سحر پیشرودر سفر113بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1912:28پارسا 86در سفر81بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1912:21صفا جزیرهدر سفر67بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1912:04اقبال دریادر سفر86بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1912:07نوروز 21در سفر158بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1397/09/1911:33آذرخش 909در سفر63بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1911:13طلای بندردر سفر116بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1910:49سلخ 4در سفر190بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1910:18آذرخش 913در سفر59بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1910:19هرمز پیشرودر سفر108بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1909:46آذرخش 918در سفر64بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1909:39جمشیددر سفر149بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1909:19امین پیشرودر سفر113بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1909:06آذرخش 912در سفر12بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1397/09/1909:07آذرخش 908در سفر61بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1909:04میثم میعاددر سفر117بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1397/09/1908:58آذرخش 907در سفر62بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1908:47آذرخش 919در سفر62بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1908:24آدرخش 904در سفر61بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1908:00میداسدر سفر75بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1907:30قشم پیشرودر سفر65بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1906:47سند باددر سفر35بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1397/09/1906:59آذرخش 915در سفر34بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1397/09/1906:29آذرخش 903در سفر62بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم