در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
تاریخ ساعت شناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1398/05/31 جمشیدطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/05/31 هرمز پیشروطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/05/31 آذرخش 903طبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/05/31 سلخ 4طبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/05/31 قشم پیشروطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/05/31 اطلس پیشروطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/05/31 آذرخش 915طبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/05/31 آذرخش 919طبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/05/31 هرمز پیشروطبق برنامه  بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/05/31 قائم 2طبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم