در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
تاریخ ساعت شناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1398/02/3119:08وفادر سفر8518هرمز به بندرعباسبندر هرمزبندر شهید حقانی بندرعباس
1398/02/3115:08میداسدر سفر29190هرمز به قشمبندر هرمزبندر شهید ذاکری قشم
1398/02/3115:33نوروز21در سفر6584هرمز به بندرعباسبندر هرمزبندر شهید حقانی بندرعباس
1398/02/3113:32سندباددر سفر5486هرمز به بندرعباسبندر هرمزبندر شهید حقانی بندرعباس
1398/02/3110:09وفادر سفر7924هرمز به بندرعباسبندر هرمزبندر شهید حقانی بندرعباس
1398/02/3108:05سحر پیشرودر سفر1696هرمز به قشمبندر هرمزبندر شهید ذاکری قشم
1398/02/3107:06نوروز21در سفر7376هرمز به بندرعباسبندر هرمزبندر شهید حقانی بندرعباس