در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
تاریخ ساعت شناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1398/04/2619:18میداسدر سفر48171هرمز به بندرعباسبندر هرمزبندر شهید حقانی بندرعباس
1398/04/2618:55نوروز21در سفر12029هرمز به بندرعباسبندر هرمزبندر شهید حقانی بندرعباس
1398/04/2613:25وفادر سفر5449هرمز به بندرعباسبندر هرمزبندر شهید حقانی بندرعباس
1398/04/2610:06صفا جزیرهدر سفر6116هرمز به بندرعباسبندر هرمزبندر شهید حقانی بندرعباس
1398/04/2608:08پارسا 86در سفر2092هرمز به قشمبندر هرمزبندر شهید ذاکری قشم
1398/04/2607:09نوروز21در سفر10346هرمز به بندرعباسبندر هرمزبندر شهید حقانی بندرعباس